Školní jídelna

Školní jídelna je zapojena v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol.

Vnitřní řád školní jídelny

Školské zařízení: Základní škola a mateřská škola Ktiš

Adresa: Ktiš 16, 384 03 Ktiš

IČO: 70999694

Vedoucí školní jídelny: Michaela Karvánková

Tel.: 720037022

Kapacita školní jídelny: 50 dospělých porcí 

  1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.
  2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
  3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
   • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
   • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
   • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
   • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
  4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
   • děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny
   • žáky základních škol – obědy
   • zaměstnance základních a mateřských škol – obědy
   • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti – obědy

 

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba: 6:30 – 13.00 hodin

Stravování cizích strávníků 10.30 – 11:30 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců 10:45 – 12:00 hodin

Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit přihlášku ke stravování, která mu bude předána v MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce ukončení stravování oznámit v ŠJ.

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 17.00 hodin. Pokud si stravu odhlašuje nebo přihlašuje na první den po víkendu (pondělí), musí ji odhlásit nebo přihlásit již v pátek. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:
 • děti MŠ 3 – 6 let přesnídávka 10,- Kč
 • děti MŠ 3 – 6 let oběd 20,- Kč
 • děti MŠ 3 – 6 let svačina 10,- Kč
 • děti MŠ 7 – 10 let přesnídávka 10,- Kč
 • děti MŠ 7 – 10 let oběd 20,- Kč
 • děti MŠ 7 – 10 let svačina 10,- Kč
 • žáci 7 – 10 let oběd 36,- Kč 10,-dotace obec 26,- rodič
 • žáci 11 – 14 let oběd 36,- Kč 10,-dotace obec 26,-rodič
 1. Poštovní poukázka (složenka)
 2. Hotově v kanceláři ŠJ
 3. Na bankovní účet – 000000-0181732381/0300

Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději 20. den v měsíci bude platba připsaná na účet ŠJ).

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují ve studiu se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561/2004 Sb.

Pokud bude dítě v MŠ závazně přihlášeno do předškolního zařízení v době prázdnin, bude mu účtováno stravné i po dobu jeho nemluvené nepřítomnosti.

Náhrada za stravné mu nebude účtována pouze v případě, že přinese jeho zákonný zástupce potvrzení o nemoci od lékaře. 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny. V rámci doplňkové činnosti jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

Sazba stravného je stanovena na 63,- Kč včetně DPH za 1 oběd.

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce školní jídelny
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.
 1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dozoru. Boty, svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně před jídelnou. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny pedagogického dozoru.
 3. Strávníci k odběru obědů používají výdejní okénko a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného pro vracení nádobí.
 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 5. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 6. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.
 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.
 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

 1. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 2. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

 

 1. Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.
 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 3. Povinnosti dozoru na jídelně:
  • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
  • žáky nenutí násilně do jídla
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky 
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
  • reguluje osvětlení na jídelně
  • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 1. Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu na ZŠ a  MŠ.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo v MŠ.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nebo v MŠ, nejsou považovány za pobyt žáka ve škole a MŠ, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči. Pouze v roli cizího strávníka
 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.
 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.
 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného pedagogického dozoru.
 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

Pracovníci školní jídelny

Bc. Jarmila Harvalíková
vedoucí školní jídelny

720 037 022

Hedvika Bělová
kuchařka